Iroplasmoosi koirien oireissa, hoito ja ehkäisyKotelossa annetut hoitojärjestelmät pelkästään perehdyttämiseen ei missään tapauksessa käytä niitä hallitsematta lääkäriä. Tällöin vaikeat reaktiot ovat mahdollisia, koiran kuolemaan asti! Huolehdi koiristasi ja älä unohda prosessi, jos sitä ei ole vielä valmis, kaikki terveys!

kodin ensiapulaukku - Fortikarb, Pirostop, Imchem., Antipyonizing - parasetamoli tabletteina, analgin, mutta-shpa, diphroll vuonna injektiot, ruiskuja.

[Uft loading î ë ëõõõõõõõàààñññññññññõñååååååååååååååååååååååå Yhdistäminen ìæååèèòòòòòòòòò ..... ..]

@@Ïåèèèèèèèèèå ÷ ÷ î ÷ Î õðîààêêêêêîîîîîî üüüüüîüüüîîîîüüîüîüüüüüîîîîîîîîî, üüüüèèèüüåüüåüèèèèàààààà Ïî

AI ýòîãî AIAA Ó ìåíÿ áûëà âåòåðèíàðêà, êîòîðóþ óñïåøíî çàêðûë áëàãîäàðÿ áåçâèçó è îïóñòåâøåìó ìàëåíüêîìó ãîðîäó áûëî 22e íàñåëåíèÿ, îñòàëîñü 12e (ANA â Ïîëüøå è OA)

.

Íåìíîãî Î ñïðåÿõ, îøåéíèêàõ è êàïëÿõ - Ile ðàáîòàþò, áûâàþò ôèïðîíèëîâûå è ïåðìåòðèíîâûå è OA è OA ñ óñïåõîì âûçûâàþò àëåðãèþ, ii íàõîäÿòñÿ â äîñòóïíîì Anai äèàïàçîíå Oai IO 10 DOA è âûøå çà Aico Ia 10êã. ÑàëüüüååÅ aaaaaaaaa CCCCC èèèèèòòòòòèèèèèèè EE èèèèèèèèèèèèèèòòòòòòòòòòòòòòò Íåò! Åñëèè aaaaaa ëñåååååüüüüüü II îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

AEY òîãî Ö OI Au ñîáàêà çàáîëåëà ïðèðîïëàçìîçîì (áàáåëèîçîì) EEE àíàïëàçìîçîì, íàäî Ö OI Au êëåù AUE äîëüøå 3-4õ äíåé, II ýòîìó ðåãóëÿðíûé îñìîòð. Áñéè êëåù îáíàðóæåí, íàäî AAI ñíÿòü è la áîÿòñÿ, äàæå áñéè AU îòîðâåòå ãîëîâó, eli ÷ AAI ñòðàøíîãî, ìåñòî óêóñà âìåñòå ñ ãîëîâîé çàëå Ö èòñÿ, à ãîëîâà ðàññîñåòñÿ.

1) éîêêêüêêàààààà üüüüüüü I I a a ñþþþþþþþþþþþþþþþþþ áàäåüààààà ãããããããàààààçççççççççççççççççççççççççççç - En ìîüüüüüüîîîëëééééééééîîîîîîèèè è ããÒîãããäääääòäòîîîîîîîããîãîîããîîîîãîîîîîî

2) áñéè Ó aan äðóãèå âèäû ñîáàê - OOO ANA ïðîùå, ïîêóïàéòå ïðåïàðàò "ÏèðîÑòîï" - äîçèðîâêà 0,5 eli IA êàæäûå 10 EA Aana, ñèëüíî òîêñè Ö IUE ïðåïàðàò ââîäèòñÿ èíúåêöèîííî ÂÍÓÒÐÈÌÈØÅ × II, Ide ïîäêîæíîì Âääè ï Ååààûûûûòòòûûêêçòòûûêêçòûþþþþþþþþ

Helppo tapauksissa, kun koiran tila on tyydyttävä. Pieni heikkous havaitaan, ruokahalua pienennetään, lämpötilan nousu asteiksi.

Kun pimeä virtsa tai hengenahdistus, koira välittömästi, jopa yöllä, toimittaa eläinlääkärille. Tämä on Piroplasmoosi!

Jos lääkettä ei otettu käyttöön piroplasmaa vastaan, ei ole mahdollista olla oireita, ota yhteyttä lääkäriin, anna minun ottaa käyttöön yhden antiprotozoic-työkaluista.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.