Kuinka kokata naudanlihaa arpia koirilleRuber kuivassa muodossa on paljon etuja - täysin varastoitu kotona ja epäilemättä kuin koirat. Tällainen herkku on helppo kokata omalla kädet, uunin avulla.

Tätä varten on välttämätöntä tukkeutua vatsaan palasiksi, 17 pm, aseta uunissa leivinpaperille. Ruudun pohja on asennettava leivinpaperille, johon vapautettu mehu ja rasva tippuvat.

Seuraava uunissa sinun on asetettava lämpötila 60 ° C, avataksesi luukun ilmanvaihtoon ja jättää 5-8 tunnin kuivaukseen.

Valmis tuote on melko vankka, hyvin kuin koirat. Säilytä se pahvilaatikossa joko kangaspussissa, jotta saat hapen käyttöoikeudet.

Kuinka paljon antaa?

Semi-vuotuisesta iästä alkaen pennut ruiskutetaan ruokavalioon keitettyä arpia. Tämä kypsyy ruumiinsa kaliumin, magnesiumin, vitamiinien B ja PP: n, fosforin, kalsiumin avulla.

Osan koko on paras muodostaa välittömästi, pakkasen edessä, jotta ne ovat käteviä saada se ja välittömästi raiskaus lemmikki.

Kuinka usein?

* Ice *: Pesu. Í î Áèååååååå. Ñëûøàëà ðàçíûå ìíåíèÿ, â êàêîì âèäå íóæíî äàâàòü ðóáåö ñîáàêå.Åñëè âàðèòü eee îøïàðèâàòü, áîëüøèíñòâî íóæíûõ ìèêðîýëåìåíòîâ è ôåðìåíòîâ òåðÿþò ñâîè ñâîéñòâà.Åñëè ïðîìûâàòü - òîæå ñìûâàþòñÿ íóæíûå âåùåñòâàÅñëè IA ïðîìûâàòü dene ïîäöåïèòü êàêóþ ëèáî áÿêó.Íó OAE EAE AEA Ana OAEE äàâàòü? - In, Stroke-ï ïòòéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééòòòòòòò

Òàëÿ: ïðîìûòü, ïðîìîðîçèòü, ðàçìîðîçèòü è äàâàòü, Aue AUA ñîâåò õîðîøèé, ðåçàòü iA êðóïíî, äàæå âçðîñëîé ñîáå, OAE EAE êîðîâû ìîãóò çàãëàòûâàòü äðÿíü, òèïà ïðîâîëîê Eo. Ä.ììíííííí î ââââââü E a, ààààààààààààààààààóóààààààààà ååååååóóóóó, åååååååååååååèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Ó íàñòòííííàààà ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... Âîò

* Ice *: ïàøøø ::: Ó í ýòíííííà àü .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Âñìûëëëüüüüüîîîîààà? Ñ ​​ñ Ð Äé ??

@@âîààààààêïààààààê ààààààïììåàåååååååììååììììììåìììììììììììãììììììììÃÃÃÃÃÃÃã <ìììããìììììììÃÃÃÃÃÃÃã

* Ice *: ìýôôèè Øøøø, èèèèò, èèè ìààààèè àà OAE è õîðîøî, IIa Ile ñîâñåì IA íóæíûÍèêòî õîòü Ïî òðóáàì NOO Ö AOU í åáóäåò, êîãäà Ile ÑëîíîÏóçèêãîëîïèðóåò Ïî êâàðòèðå è ïèùèò èãðóøêîé êîãäà Ana ñïÿòÀ Ø Oae EAE OI ïîòåðïëþ çàïàõ.ãëàâíîå ñîñåäåé âûæèòü

@@Califle jne., Jne .. Íà íå Øë î ìììììììì òòüüü òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòò òò òòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòò àòòòòòòòòòòòòòòòòòààòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòò òòòò òòòò òòòò òòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

ì ì ì ì I i i i ï ï ï ï ï ïòòòààààààåååååìííìììììììíííííííííí ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ììííííííííí. Îòààà ñîüüüàà ïãüüéé üüüééééé .é. Í Á Áî ò ÃÃììììì츸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ììììäì츸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ììääììì ìä å è Äòò ñîòòàååååå. ÂååüüüüûûåååååáÃÃÃÃÃÃÃÃãÃîÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃã Ðááüüüüüüüüüêêüêêêêüêêüêêìåêêêêêêìååååå Áÿêê - --ààà ûûûûûûûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

* ICE *: Òàëÿ ïèøåò: òîëüêî ñóõîé Eidi IO â ñóøêå iao èìåííî Oao ôåðìåíòîâ, IA ìèêðîýëåìåíòîâ âñÿêèõ Oai, à èìåííî ôåðìåíòîâ (OA Ö OI Ó êîðîâû IA IA Ö àëüíîé ñòàäèè ïåðåâàðèâàíèÿ âûäåëÿåòñÿ), êîòîðûå íóæíû ! Ð Òîææææîîîîîîîììñìñññ , aa îîîîîîîîî.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.