.Ïðîäàæè êîðìîâ AEY äîìàøíèõ æèâîòíûõ â Ðîññèè â 2015 ãîäó âûðîñëè áîëüøå, Ö Ai ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ñëåäóåò EY äàííûõ èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè GfK: äàæå â êðèçèñ ðîññèÿíå IA ãîòîâû ýêîíîìèòü IA ñâîèõ ïèòîìöàõ

Ìåæäóíàðîäíàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ êîìïàíèÿ Euromonitor International òîæå îòìå Ö AAO Dino ïðîäàæ êîðìîâ AEY äîìàøíèõ æèâîòíûõ â Ðîññèè â 2015 ãîäó: â äåíåæíîì âûðàæåíèè IIe óâåëè Ö èëèñü IA 10,8%, AI 117,9 ìëðä DOA. (ñì. ãðàôèê).  2016 Euromonitor, ïîçççóó ÅùåÅ 4%.

Ïî äàííûì èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè «Nielsen Dinney», CA ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ Ïî íîÿáðü 2015 AIAA Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè Ö Iui ïåðèîäîì 2014 AIAA ðàçíûå êàòåãîðèè ðûíêà êîðìîâ AEY æèâîòíûõ â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè âûðîñëè IA Kesäkuu 2%.

Ðîññèÿíå IA ãîòîâû ýêîíîìèòü IA äåòÿõ è äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ãîâîðèë â äåêàáðå 2015 AIAA ãåíäèðåêòîð «Nestle Dinney» Ìàóðèöèî Ïàòàðíåëëî â èíòåðâüþ ãàçåòå «Âåäîìîñòè». "A a â âððèñññàäääää ÿÿÿìììììììààà ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿââââââ , ààààõ îèèðððþþòò þþ èèèèè êêêêêêêêêêêêêêêêêêîîêêñññññññññññññññññññññññññññññññññññññ

«Æèâîòíîå â Ðîññèè yoi ÷ EAI ñåìüè, IA êîòîðîì IA õîòÿò è IA ãîòîâû ýêîíîìèòü», ñîãëàñåí Àíàòîëèé Âåðåùàãèí, äèðåêòîð Ïî êîðïîðàòèâíûì âîïðîñàì «Mars Petcare Dinney» (îäèí EY êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé êîðìîâ AEY æèâîòíûõ). Òàêæå ðàñòåò óðîâåíü çíàíèé âëàäåëüöåâ äîìàøíèõ æèâîòíûõ â Ðîññèè, êîòîðûå ïîíèìàþò âàæíîñòü ïîëíîðàöèîííîãî ïèòàíèÿ AEY çäîðîâüÿ ñîáàêè è êîøêè, îáúÿñíÿåò IDE Ö eiu ðîñòà ïðîäàæ â êàòåãîðèè Âåðåùàãèí, IA óôï ÷ íÿÿ, êàêîâ Aue dino AEY Mars.

Êîìó yoi âûãîäíîÒî Ö Hai Ó ÷ AOA Ö enea äîìàøíèõ ïèòîìöåâ â Ðîññèè íèêòî IA âåäåò, ïðèáëèçèòåëüíîå êîëè ÷ åñòâî ñîáàê 15 20 IEI, êîøåê 30 IEI, ãîâîðèò èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé êîðìîâ AEY äîìàøíèõ æèâîòíûõ (AEE) ôåräðèèèèññâ. Ïî MARS PETCARE ðñññèÿ a a aaaa aa 64% äìàøøõõ êîøø ììììììììììììììîììììììììììììììììììëììììììììììììììììììì ........ .i .i .ìììì .. Olen . Sivu $.

@@Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ãðóïïû Ïî ðàáîòå ñ êîìïàíèÿìè ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêà ìåæäóíàðîäíîé èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè «Nielsen Dinney» Ñåðãåÿ Ãëàìàçäû, â êàòåãîðèè êîðìîâ AEY êîøåê Ile â ñîâîêóïíîñòè çàíèìàþò 86% ðûíêà â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè, êîðìîâ AEY ñîáàê 71% (äàííûå çà ÿíâàðü íîÿáðü 2015 AIAA). Laitteiden johtava laitteiden oma pääoma.

SEXTLE CHANTO Käyttöoperaatiot, tarjonta exhout-numerolla. Äèðåêòîð Ïî ðàçâèòèþ ñîáñòâåííûõ áðåíäîâ äàòñêîé êîìïàíèè Aller Petfood Àëåêñàíäð Ðîäèîíîâ ðàññêàçàë dae, Ö OI â 2015 ãîäó îáúåìû ïðîèçâîäñòâà è ïðîäàæè â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè êîðìîâ AAI êîìïàíèè â Ðîññèè ïðèìåðíî â Ö Aouda Dacă ïðåâûñèëè óðîâåíü 2014 AIAA, îäíàêî IA ðàñêðûë àáñîëþòíûõ ïîêàçàòåëåé.

Premium Dry and Canner Food Probalance ™ sisältää kaiken tarvitsemasi, jopa vaativimmille lemmikkeille.

Vastaanotot ja teknologiat on suunniteltu eläinlääkärin ravitsemuksiin sekä johtavien maailman asiantuntijoiden avustuksella eläinten rehujen kehittämisessä. Rehu tuotannossa käytetään vain korkealaatuisia raaka-aineita pääasiassa ulkomaisia ​​toimittajia.

Tuotteet ovat tiukat laadunvalvonta kaikissa vaiheissa - raaka-aineiden hyväksymisestä valmiiksi tuotteisiin. Tästä johtuen ruoka ei ole vain täysipainoinen ruokavalio päivittäiseen ruokintaan, mutta sillä on myös korkea maku houkuttelevuus ja täysin noudattaa kissojen ja koirien fysiologisia ja anatotomiaita tarpeita. Orm valmistetaan erikoistuneilla korkean teknologian nykyaikaisilla laitteilla. Emme missään tapauksessa käytä aggregaatteja rehujen tuottamiseen.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.