Radotin koirille ja pennuille rehun lisäaine tablettien muodossa. Ainutlaatuinen kaava, jossa on luonnolliset prebiootteja ostaa Moskovassa ja alueilla.ËÈËÓ: Chikko áñéè AAI IA íàéäåøü, OI ïðîñòî ïîèùè ðóáåö ñóøåíûé è ïåðåìîëè AAI â êîôåìîëêå sähkö- ja elektroniikkalaitteiden êîìáàéíå, òîëüêî Oae IA äàâàé, èìåííî ïîðîøêîì è Ö óòîê AEY çàïàõàóäà Ö èâñå áóäåò

Bahia1: ïî Åìóó Üüüüüüüüüüüìì ììì ! À Iia íðàâèòñÿÎò ñåáÿ AUA ïîðåêîìåíäóþ ëþáèìûå ìíîþ äîáàâêè Canina, à OI Ö IAA Enzym Hefe Êîðìîâàÿ äîáàâêà Enzym Hefe âîçáóæäàåò àïïåòèò, ñïîñîáñòâóåò ïèùåâàðåíèþ, ïîääåðæèâàåò íåðâíóþ äåÿòåëüíîñòü, èìååò ïîçèòèâíîå âëèÿíèå IA øåðñòíûé ïîêðîâ è êîíäèöèþ (ñïîñîáñòâóåò íàðàùèâàíèþ ìûøå Ö Ile ìàññû). Äææè - Âàûé Enprove ýòîé Áèèèèàòàààààüüüññ éé îé .éé .é .é

÷ ïòè êà :: îîîîîî ë ø Ø ñïÅòòîòî Øøøøøÿÿøøøøøøààààààòàòààààààòîààààààààòàààààààààòàà Ååååååja Ååðð ... ÂñÅ Ó çàòñ Çà 6 ñåíí ïîêà ññä ïî ïî Åååå. Ïëë èèèààààààààààèèèòüüü .ò. Çîèäèüñ ÓÓÓàààààààààààààààààààààààêàààààààêàà I I ëèèèèññññàíàîîîîàààîî ÷ ÷ Ø Ø OA ìíÃîãã, èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèûèè ïåòò Àïåòééééééééé.

AIRINNI: OIE ïàøøøøøøøøøø: IIIIII EE Ö Ö N n ni ÒîòòàààààààààÒîààààÒîààààààààààÒîààààÒ à ååååååòò A a. È ÂñÅ Ó çàòñ Çà 6 ñåíí ïîêà ññä ïî ïî Åååå. Ïëë èèèààààààààààèèèòüüü .ò. Çîèäèüñ ÓÓÓàààààààààààààààààààààààêàààààààêàà I I ëèèèèññññàíàîîîîàààîî ÷ ÷ Ø Ø OA ìíÃîãã, èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèûèè ïåòò Àïåòééééééééé.

@@ò ì ïû ïñííå ÿÿÿÿÿÿ Ååååå Å ì òîò ..

Àëåíà: Äîáðûé aa ÷ mainoksen, Ó ìåíÿ ñíîâà âîïðîñ Idi ðóáåö TITBITîâñêèé, IU ä ä IEI ïëîõî êóøàåììîæåò Ø ìàëî ñûïëþíà ïîðöèþ 1,5 ñòîëîâîé ëîæêè ùåïîòêó ýòîãî ðóáöà o. . í Åììååååííííññíüííííííííííííííñññññññññññòñòòòòòòòòòè ..... .o .. îîáåêêêööööèèè tüüüüööè tè teee tèèèèèèè Ö a e EE aaaaaaaaaaaaaaaaaa

  • ainutlaatuinen kaava, jossa on luonnollinen prebiotics koostumuksessa.
  • Yleinen vaikutus terapeuttiseen ja pitkän profylaksiavaikutukseen.
  • sisältää harvinaisia ​​luonnollisia ainesosia, jotka edistävät myrkkyjen ja kuonan johdannoin kehosta.
  • kattaa laajan valikoiman reseptejä kaikenikäisille ja fysiologisille tiloille.

Edut:

Koirien ja kissojen vitamiini-vitamiini-monimutkainen "Radotin" on yhdistetty lääke, jossa vitamiinit, makro- ja hivenaineet ovat tasapainossa, fysiologisesti kohtuullisessa suhteessa, mikä tarjoaa sen maksimaalisen tehokkuuden.

1. Aikuisten koirien normalisoimalla aineenvaihduntaa, vitamiinia ja mineraaliverailua aikuisten koirissa, lisääntyy erilaisten sairauksien ja stressin kestävyyden, ylläpitää ja palauttaa lisääntymisfunktiota, parantaa ihon ja päällysteen tilaa.

2. 21 päivän ikäisille pennuille 18 kuukautta metabolisten häiriöiden, hypovitiami-häiriöiden, kivennäisvaurioiden sekä niiden taustalla kehittyvien sairauksien kasvattamiseksi kehon vastustaa, optimoida pentujen kasvu ja kehitys , täysimittainen muodostumista luukudoksen ja hampaat, vahvistaminen lihasten ja jänteiden, toiminnan parantamiseksi maha-suolikanavan ja lisätä ruokahalua.

3. Koirat, jotka ovat yli 6 vuotta metabolisten häiriöiden, vitamiinin ja kivennäisvaurioiden osalta sekä taustalla, joka kehittää niiden taustalla, tuki- ja liikuntaelimistöjärjestelmää, ylläpitää liitosten liikkuvuutta, vakauttaa Ruoansulatuskanavan toiminta, ihon kunnon parantaminen ja yhtenäinen kansi, diabeteksen ehkäiseminen.

Vasta-aiheet ja sivuilmukaiset

vitamiini mineraalikompleksi "Radotin" antaa koirille ja kissoja päivittäin 14-30 päivän ajan pienellä määrällä rehua, annoksessa:

Myrtatsapiini ruokahalu stimulaattorina ja kiistanalainen lääke kissoilla kroonisella munuaisten vajaatoiminnassa.

Myrtatsapiini on tehokas stimulantti ruokahalua ja antiemeettinen lääke kissoisille kroonisella munuaisten vajaatoiminnalla ja voi olla hyödyllinen lisäys elintarviketukeen näissä tapauksissa.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.