Lipidin metabolianhäiriöt koiran kilpirauhasen kanssaPysyvä, laskeutumismaiseman maisema maisema; Î ûûèèèèèèèèèèèèèèçççççàþþþþññññññññññññññññññññññññññññññ << ñ<<< ñ << <<

suojaaminen ïàçëèèòòòòòòûûûûûûûûûûûìûûûûûìûûìììèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè O a aaaaaaaaa Ýòîèèèèèèèèêõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõûûûûûûûû àûûûûûûûûûûûûàûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû ...

Ïàòîãåíåç ãèïîòèðåîçà îïðåäåëÿåòñÿ ñíèæåíèåì óðîâíÿ òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ, èìåþùèõ øèðîêèé ñïåêòð âëèÿíèÿ IA ôèçèîëîãè Ö åñêèå ôóíêöèè è ìåòàáîëè Ö åñêèé ïðîöåññû â îðãàíèçìå.

Sivun liittäminen. Íàüüûåååååèèèèèèçççççççççéààééçéþþþééééééééééééééééééééééééééééééé ::::::

- vastakkainasettelu. ÈùóÒ óóååå è èèèèèèèèèèèèèëëëëëëëëîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

- â óñëîâèÿõ ãèïîòèðåîçà îãðàíè ÷ èâàåòñÿ ôèçèîëîãè ÷ åñêàÿ àêòèâíîñòü äðóãèõ ýíäîêðèííûõ æåëåç Ea ïåðâóþ î ÷ åðåäü êîðû íàäïî ÷ å ÷ íèêîâ, áûñòðî ñíèæàþùèõ ñâîþ ôóíêöèþ â óñëîâèÿõ ãèïîòåðìèè. Ide ýòîì óñèëèâàåòñÿ ñèíòåç ÀÊÒÃ è ìåëàíîöèòñòèìóëèðóþùåãî ãîðìîíà ãèïîôèçîì, ÷ OI ïðèâîäèò ê ãèïåðïèãìåíòàöèè êîæè O ÷ àñòêàõ, ëèøåííûõ øåðñòíîãî ïîêðîâà. I I ïàøøøøøæææçççìçìììççççõõõõõõõõõõõõõõõõîîîîîîîîâîîâââîîîîîîîîëëëëëëëëëëëëëèèè. .E. .E ... .Îîîîîî

Ñíèæåíèå òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ â êðîâè Ïî ìåõàíèçìó îòðèöàòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè óñèëèâàåò ñåêðåöèþ òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà è íåðåäêî ïðîëàêòèíà. Çäñü õòòéñ ñ òòòòòòòüüî òòòòòòòòòòòòòòòòòò Ø Ø Ø Ø Ø ØØØØØØØØØØØØØØØØ. Ïîýòîìó Anou îñíîâàíèÿ ñ ÷ èòàòü, Ö OI ãèïîòèðåîç ìîæåò áûòü IDE Ö èíîé ëîæíîé áåðåìåííîñòè è ADA Ö AI ñòîèò îáðàùàòü âíèìàíèå IDE äàííîé ïàòîëîãèè è la ïðèçíàêè, õàðàêòåðíûå AEY ãèïîòèðåîçà.

á è ààààèüüüüüììììèèèèèüüüüüìììììòòççççààààààà ÅùÅèèèèàààûìììììíììììììììççççççççÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇAäääääraus

- èçìåíåíèÿ æèðîâîãî îáìåíà õàðàêòåðèçóþòñÿ çàìåäëåíèåì óòèëèçàöèè è âûâåäåíèÿ ïðîäóêòîâ ëèïîëèçà, ÷ OI ïðîÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèåì â êðîâè óðîâíÿ õîëåñòåðèíà, òðèãëèöåðèäîâ, áåòà-ëèïîïðîòåèäîâ. Liittäminen ì å å ï ï ï æ ÷ è ÷ å ï ï ï ï ï ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷òèþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ è × Åìóóøååèààààà Ýò ññè è ù ù éâââââÂâûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû

- àõëîðãèäðèÿ, óìåíüøåíèå âñàñûâàíèÿ â ÆÊÒ æåëåçà, âèòàìèíà a12 è ôîëèåâîé êèñëîòû, óãíåòåíèå îáìåííûõ ïðîöåññîâ â êîñòíîì ìîçãå ëåæèò â îñíîâå "òèðåîãåííûõ" àíåìèè. Î Áèèèèèèèèèèèèèìåìììììììììåçìççççççççççççççççççççççççççççççç

Diagnoosi koiran hypothyroidismiin

Koirien kilpirauhasen diagnoosi perustuu kliinisiin merkkeihin sekä tyrotrooppisen hormonin (TSH) seerumin määrittämiseen ja vapaan thyroxinat4 seerumin määrittämiseen. Histopatologia voi osoittaa joitain viitteellisiä merkkejä kilpirauhasen, kuten follikkelin atrofia, hyperkertatoosi, epidermaalinen melanomi, monet folliikat telogeenifaasissa, hiussihansten lihasten verenkalvojen ja paksunnetun dermiksen parantamiseksi.

Koirien hoito koiran kilpirauhasen kanssa

kilpirauhanen hormonit. Koirien kilpirauhasen käsittelyn hoito on oraalinen natriumformamylotyroksiini (T4, L-tyroksiini), 20 μg / kg kahdesti päivässä. Koirien kilpirauhashormonien annostus on paljon suurempi kuin ihmisen annokset, mutta tämä ei saisi häiritä eläinten omistajia. Potilaan on saatava sopiva hoito parantuneelle nahasta, vaikka dermatologiset ongelmat ovat taipuvaisia ​​katoamaan natriumvideroksiinin käyttöönotolla.

Hyödyllinen tietää

© Vetconsult +, 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustoon lähetettyjen materiaalien käyttö on sallittua viitata resurssiin. Kun kopioidaan joko osittaisen materiaalin käyttöä sivuilta, sijoittaa tuottava suora avaus hyperlinkki, joka sijaitsee tekstityksellä tai artikkelin ensimmäisessä kappaleessa.

Hypothyroidismin patogeneesi, syistä riippumatta, määräytyy kilpirauhashormonien tasolla, jolla on laaja vaikutusvalmisteen fysiologisiin toimintoihin ja metabolisiin prosesseihin kehossa. Hoito riippuu suurelta osin oikein ratkaisevasta diagnoosista ja yksilöimällä kilpirauhasen kehityksen syyt. Yhteenveto

patogeneesishyothyroidismi riippumatta siitä syystä, joka määräytyy kilpirauhashormonien tasojen vähentämisellä, on laaja valikoima fysiologisia toimintoja ja kehon metaboliset prosesit. Hoito riippuu diagnoosista ja hallitsi oikein hypothyroidismin syitä.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.