Fire Cycle Dog Eläinlääkärin klinikka ArtemisÌàéÿ: Çäðàâñòâóéòå, IA çíàþ, ìîæåò òàêàÿ òåìà óæå áûëà, íîÊàêîé äîëæåí áûòü ïîêàçàòåëü ïðîãåñòåðîíà AEY âÿçêè é AUA Î Ö AIU EE âëèÿåò IA ïîêàçàòåëü íàòîùàê EE âçÿòà êðîâü EEE IAO

??

KSANYA: êðîââüüüüüüîîîîî üüüååååüüüüüüüüüüüüèüüüüèèèüüèüèüèèüèüüèüüüüüüüüüüüüüüüüü OIII Aaa ççççççèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Èíòåðïðèòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ: 19 ng / ml (> 60 nmol) îñåìåíÿåì ñåãîäíÿ (Nae Ö an!) AEY æèâîé ñïåðìû: Ôåðòèëüíûé ïåðèîä AEY ñïàðèâàíèÿ 4-10 AI 20 ng / mlÝòî ïîêàçàòåëè AEY îñåìåíåíèÿ æèâîé ñïåðìîé. I: n C çàííííééààààààààéééééééé ::::::::::::::::::: I:: îîààèèèèèèèèèèèèèèèèèèèààààèèàèè 2.è555 Ai 3 ÄíÅÉ ñïÒÿÒÿ9О1-12 ng / ml (29-38 nmol / l) èíñèàèèèèèèЕèèååååå ÄÅíü15 ng / ml (> 52 nmol / l) Kuvittele Åäääältä Äiäèèö: Íà / ìë Õ 3.03 ==> íìüü / ë

Duna: Ksanya àíàá ! î î ñîîî. Ñëóóîîîîî ååååüüüüüüüüüüüüüîüüüüüîîüüîííîîíîîàîííîîîîîîîîîîîîîîààààààèàèàààèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè ß ÍÅ Í Â Â ãìîîîìì ìììììììììì.... ....... <<

ËåíàÄ: Ïîäñêìàæèòå, Ó ìåíÿ ñóêà ïîòåêëà, òîæå êîãäà çàìåòèëà îòêèíóëà íàçàä 2 äíÿ è ñòàëà ñ Ö èòàòüíà 15 äåíü âûäåëåíãèÿ áûëè AU ÿðêèìè, à la 17-é äåíü, ñâåòëûå, ii ïåòëÿ ñòàëà áîëåå Oa ¸ðäîé, ñåãîäíÿ 18 äåíü.Êîãäà âÿçàòü ñîáàêó? V ìàòü, âÿçàëàñü ïåðâûé DAC la 13 äåíü- 2 ùåíêà áûëî, IA 18-20 äåíü 6 ùåíêîâ áûëî, IA 17-19 äåíü 8 ùåíêîâ, 178-é äåíü 6 ùåíêîâ, Y ÷ ÷ ÷ Ui ï ééééííààààñññññññòòòòòòòÒüòòÒüòòòòÒüòòòòÒüòòòòòÒàò

Yleensä tämän rodun koirilla ovat kirkkaita, syviä, manteli-muotoisia tummat silmät. Korvat ovat teräviä ja suoria. Lisärakennukset painavat yleensä 6,8 - 9,1 kg ja keskimääräinen kasvu vaihtelee paidoilla 25 - 28 cm. Kehon vierailujen tulisi olla lyhyempi kuin koiran korkeus korkeudessa.

Rungon anatomisesti rakenne on ominaista absurdi rinta ja lihasten raajat. Tassut hieman kääntyi kiinni maaperään paremmin kuin suorat jalat Se kiehuu kivikkoisissa pinnoilla. Oikealla vierekkäisellä alareunalla on tyyppinen "sakset" (alempi fangit ja leikkurit, jotka ovat lähellä ylempien fangien ja leikkureiden edessä). Nuoret pennut nenä ja jalkojen iho voi olla vaaleanpunaisia ​​merkintöjä mustia.

Temperamentti West Highland White Terriers voi olla hyvin erilainen: jotkut ovat ystävällisiä suhteessa lapsille, kun taas toiset eivät siedä vapaata liikkeitä. Yleensä koira on itsenäinen, luottavainen itsestään, ja se voi tulla hyvästä vahtimesta. Nämä ovat hyviä koiria, jotka ovat sidoksissa omistajilleen, hyvin mobiiliin ja jotta he voivat olla kunnossa, heille on annettava vähintään 15-30 minuuttia päivässä pelejä varten. Katso hyvin sosiaalisesti ja on ystävällisin ja iloinen kaikista skotlantilaisista terriereistä.

Tämä kova rotu voi olla itsepäinen, mikä voi joskus johtaa resensurointiongelmiin. Minulla on tyypillinen temperamentti metsästäjän, koira, niin rakastaa leluja hyvin, varsinkin hän haluaa syntyä pallojen harjoittamisesta. Koko elämänsä aikana terrieri säilyttää Norny-koiran vaistot, mukaan lukien tällaiset ominaisuudet uteliaisuudeksi, toive tutkimus- ja kaivausreikiä. Stanley Corenin (Stanley Coren) rankingissa "koiran kyvyt", terrier rivejä 47.

Koiria pidetään perinteisesti monosyklisten (kertaluonteisen vuodessa) ja polycyclen (yli kerran vuodessa) eläimillä, kotieläiminä olevien kappaleiden sukuelinten syklien taajuus vaihtelee 1-3 per vuosi.

Nartut ovat tulossa kovaa 6-9 kuukauden iässä. On kuitenkin mahdollista kestää ja julkaista jälkeläiset vahingoittamatta omaa terveyttä ja vaurioita nuorelle, 1,5-2 vuotta fysiologisen kypsyyden alkamisen myötä.

Koiran sukupuolijakso on monimutkainen säädettävä hormoniriippuvainen prosessi, joka merkitsee sarjaa käännettäviä morfologisia ja fysiologisia muutoksia naispuolisen (narttu) seksuaalisessa järjestelmässä yhdestä ovulaatiosta toiseen. Sukupuolisen syklin tärkein määrityskriteeri on syklinen koko yksilöiden lisääntymisjakson ajan.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.