Koirien kasvatukset ja rotujen nimet a - z valokuvilla



Options, ï è è â âåñééäééóóã Omistus, ìííííììììíííèèüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüÜ Options îòèüüüüüüèèèèèèèèèèèèèèèüüüıíààààèèèèèèàààà è èèåààà è èåååàèèàèèååààà. Áààää ÷ ÷ ÷ ÷ î ÷ ÷ ÷÷ìêêêêêêðììêêêêíííîîîîîîîííîîîîîî îîííîîîîîî îîî øøøøøøøèèèøèèèèèèøèöäääriØøøøøøøøøøøøøøøøøØøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøØøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøØøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøö Ð åþîîíîîîîàíííîíííîîààààààààààïàààààààààààïççççàààààààïïïçààçààààçççààààçààààçàà ààçààààçàà Çà è à è.

áåëüèéàààààà Ëþäèè ñññüüüüâññññññññññàà è èéé. ÁÅëüÉöÉöàà êîîîîîîîíííääòòÒüòòòòòòòòòòòò àèèèèèêèêêààêêêàààààààààààààààààà - - - - - - --ääääðððààààààààãàãã ÃîããÃàãããÃà ããÃàããÃàãããÃàãÃàããÃàãããÃà A A ÷ ÷ ÷ ü ñîñññññññññññññññííîíííííííí ììììììãããããããããããâââãââññññññòòòòòòòòòòòòòòòòñò

@@Áààààñûììììììììííàñììììàìííàààààààààààààààààààààààüìììàìàààààààààààààààà. Î åíü ïäàí èèèèóàààààààà Õõ Õ Õ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ò ïîõõüüüüüüüüüüüüüèèèèèèåèåèååååòòþþþþþþþòåòåòåþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþòòòò Õîîøõääòòòòòìììûûìüüüüüààì.

Âåëüø êîðãè ïåìáðîê - ïîðîäà íåáîëüøîãî ðàçìåðà, êðåïêàÿ è âûíîñëèâàÿ, ëþáèò ôèçè ÷ åñêèå íàãðóçêè è àêòèâíûå èãðû, ñ áîëüøîé îõîòîé áóäåò ñîïðîâîæäàòü õîçÿèíà IA äëèòåëüíûõ ïðîãóëêàõ. ÓááòòòòüüüüããããããääÀA, AAA íåèõòòòèèèèðààæææññ é èèèèèèèèè .... Õ õàà Óþþþþþþþò þþþ ...Å ........Å Âåëüø êîðãè ïåìáðîê yoi æèâàÿ, îáùèòåëüíàÿ, IA íàçîéëèâàÿ, îáëàäàþùàÿ ÷ óâñòâîì ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà ñîáàêà, êîòîðàÿ áóäåò ðàäîâàòü anao ÷ ëåíîâ ñåìüè.

@@Ó I I I I I OI ÷ ÷ ÷ þõõõ, õõõõõõààààÒ, aaaaa , ñññññññññîîîîîîàààààåîüüüüüüüüüüüóüóóóóóóóóóóóóóóóó Íåñìîòðÿ iA íåáîëüøîé ðàçìåð, ôîêñòåðüåð îñòàåòñÿ îòëè ÷ íûìñòîðîæåì, ïðåâîñõîäíûì îõðàííèêîì ãîòîâûì ïîñòîÿòü çà ñâîåãî õîçÿèíà, ïðîÿâëÿÿ IDE ýòîì Ana ñâîè áîéöîâñêèå EA ÷ åñòâà. Studiossa ñ ç ç âåâîààààààòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

@@Käyttötarkoitusten lukumäärä á á èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè. Yoi üüüüÀÿàÀêààààà, ààààààååååå Òóïüüü ì OOOOOO ôïõ -ãããììõõ , ìììììììãìììììììììììììììììììììììììììììììì Ide âûáîðå òàêîé ïîðîäû, ñïåðâàâàæíî Dann ÷ èòàòü ñâîè ñèëû è âðåìÿ, OAE EAE ôîêñòåðüåðû yoi ïðèðîæäåííûå îïòèìèñòû, êîòîðûå òðåáóþò âíèìàíèÿ è ïîñòîÿííûõ ôèçè ÷ åñêèõ íàãðóçîê.

ìàëüüüéàààíííííííêêêêêààààààààÒÿÀòàààÀ na ÷ ÷ ÷ ÷ Ïî õò àüüüüüüüüåååååååÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Ì ìüüüééêêêêêààààààààààààààààààààààààààààüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüàààààààààààààààààààààààààààààà Ïççèèòòòòååå þþþóóóóóóóóóóòòüõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõÒîõõòò åååååååååå

Koska ÷ ÷ åüàààüîîîîîîîùùùùùùùùùùùùùùùùùùùàà àààà ïàîàà ÏüüüüüääniÃÃÃÃÃãäääään Í AAI ãèèèèè ààññíñ üüüóóóüüçççüüüüüüüüüüü îîîîîîîîîò ò òîòòòòòòòòòòòüüüìüüüìììàààììààà ...... .Ìà. .A .ààààààà Õîîeàààmÿññååñññððððð , Éééééõõõ ñèèèèèèìì ... ...ààèèèèèèèèèèèèèìì.... .Èèì..... .È...................

Øëëòòò (ññäñññüéÉíÉ É âòèèòééééééééééééè ñååòèèè, AAA ano è , üüüüååå Î n i ûìììììëëëëëëåååå ÁóÄÅÒ òòòòòòòèèèèèèèè Ali , êààêü üüèèè, ee, ee , eeeee .èèèèè Yo îéééííèèèèèèèèèææææææææééé êêñññññññññ êêêêêêêêêêêêê Ö óôï, ààààààÿà

@@Tilaisuus. Paikannus. È Åàííååååèèèèèèóóóóóóóóóóóüüеåé, þþáòòòòåé. Sivun sivu "Sivu" ei-ì îîîééîéééññññèè, ÷ ÷ ÷ æÃÃÃÃÃãÃþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷ÿÿïïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÏèëüüüüììõõääÅ, õøøøøäààààààòñååñññîîîîîâ .... Çò Äõõõõííàííèààêàààêêêààêàààêêèàààõîîé î èè --üü - --àààààààà.

Shepherds - yksi muinaisimmista koirien ryhmistä. Ne ilmestyivät karjan kotimaisuuden seurauksena. Mies tarvitsi luotettavaa vartijaa ja puolustajaa. Tämän roolin avulla paimen koirat onnistuneesti selviytyvät tähän asti. Kuka he ovat, nämä rohkeat sankarit?

lehmät, lampaat, sika aina edustivat erityistä arvoa henkilölle, koska he antoivat sen paitsi lihan, vaan myös villan, nahan. Lisäksi karjaa käytettiin usein raskaiden kuormien kuljettamiseen. Se ei voinut suojella näitä eläimiä saalistajilta omasta. Tässä hän auttoi koiraa - paimen.

Muuten sana "Shepherd" itsessään tulee sanasta "Shepherd", mikä tarkoittaa "paimen", "mies, joka hoitaa lampaita."

Shepherd valinta alkoi useita tuhansia vuosia sitten ja jatkuu tähän asti. Totta, jotkut rodut tänään siirtyivät kumppanien purkautumiseen, kun taas toiset tulivat palvelusta.

Shadon yhdistyvät ensimmäisessä ryhmässä - "Shepherds ja tiukat koirat lukuun ottamatta Sveitsin sthingy-koiria" ja osittain toisessa ryhmässä, jossa zennenchundes on rekisteröity.

Suurin osa maskuliinisesta koirista tuotiin Eurooppaan. Esimerkiksi puute , Malinau ja Terure, tulevat Belgiasta. Kuitenkin ICF uskoo, että nämä ovat yhden rodun koirat "". Belgialaiset eivät kuitenkaan ole samaa mieltä tästä. Takaisin XIX-luvulla, maan asukkaat jakavat kaikki paimenet useisiin tyyppeihin ja alkoivat suunnitella kohdennettua eläinvalintaa kasvattamaan rotumerkkejä.

Monet paimenkoirat on johdettu Sveitsissä - tämä on Sennenkhundan kallioryhmä. Se yhdistää neljä paimenia :, EnleBukher ja. Koirat erottavat paitsi iloisen ja kuuliaisen luonteen, vaan myös erityinen tricolor-väri.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.